DỰ THẢO HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỘI HÀM,GỢI Ý TÌM MINH CHỨNG THEO TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ